Algemene voorwaarden

Algemeen
Esther Verheul praktijk voor kindercoaching is opgericht door Esther Verheul, Gevestigd in Duiven en ingeschreven bij KvK Arnhem onder nummer 65911229. Esther Verheul praktijk voor kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen tussen 6 en 18 jaar.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Esther Verheul praktijk voor kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur of niet verschijnen bij een afspraak worden de kosten van het consult in rekening gebracht.
Bij overmacht, zoals ziekte van de cliënt is overleg mogelijk. Dit kan echter alleen telefonisch in goed overleg met de coach. Tijdig verzetten van de afspraak is telefonisch mogelijk of per e-mail.

Toestemming voor begeleiding
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Esther Verheul praktijk voor kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid
Esther Verheul praktijk voor kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Esther Verheul praktijk voor kindercoaching is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Esther Verheul praktijk voor kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Esther Verheul praktijk voor kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Esther Verheul praktijk voor kindercoaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Esther Verheul praktijk voor kindercoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Esther Verheul praktijk voor kindercoaching u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Tarieven
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Esther Verheul praktijk voor kindercoaching t.n.v. Esther Verheul NL34 KNAB 0255 3055 24

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Esther Verheul praktijk voor kindercoaching een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Esther Verheul praktijk voor kindercoaching gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Esther Verheul praktijk voor kindercoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Esther Verheul praktijk voor kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.